SläktforskningStartpunkter Föreningar Norden
Databaser/Register Tidskrifter USA
Arkiv CD-ROM-skivor Länksamlingar
Myndigheter/Organisationer Dataprogram  


Startpunkter

Nättidningen RÖTTER
En synnerligen omfattande och innehållsrik online-tidning, som ges ut av Sveriges Släktforskarförbund. Webbplatsen uppdateras dagligen och innehåller mängder av goda råd och tips för nybörjaren, utförlig information om arkiv och olika typer av källor, ordlista, olika databaser där man kan söka personregister, sockennamn, litteratur m.m., forum för forskarkontakter samt länkar och nyheter.

Släktforskning
Gunnar Apelfors vid företaget Appleforce, specialiserat på datorer och släktforskning, underhåller dessa sidor. Här finns en enkel släktforskarskola för nybörjaren, information om dataprogrammet Anarkiv, nyheter, frågeforum samt diverse nyttiga länkar.

Svensk släktforskning
Hans Ahlborg står bakom dessa sidor, som innehåller en hel del goda råd och tips för nybörjaren. Även information om datorn i släktforskningen samt om vilka resurser Internet erbjuder en svensk släktforskare. Uppdateras ej!

Databaser/Register

pil_upp"

Anno 1890
Samarbetsprojekt mellan Arkion vid Riksarkivet och Forskningsarkivet i Umeå som går ut på att göra delar av Folk 1890 gratis sökbara via nätet. I dagsläget finns hela Västerbottens, Norrbottens, Jämtlands, Västernorrlands samt Värmlands län tillgängliga. 

Arkion - Arkiv för alla med historisk samhällsinformation
Arkion är en utvecklingsenhet inom Riksarkivet, som bl.a. arbetar med att digitalisera information av intresse för skola och forskning. Här finns de stora databaserna Folk 1890 och Folk 1900 samt flera mindre databasprojekt. Folk 1890 är komplett och innehåller den s.k. Folkräkningen för året 1890, dvs uppgifter om alla individer (4,8 milj) som bodde och var kyrkoskrivna i Sverige den 31 december 1890. Databasen är sökbar via församling, namn, födelseår, kön, civilstånd, yrke m.m. Arbetet med Folk 1900 pågår och hittills är drygt 3 miljoner personer registrerade. Man kan snabbsöka gratis i Folk 1890 men för övrigt är databaserna avgiftsbelagda!

Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS)
Paraplyprojekt som innebär uppbyggnad av flera sökbara databaser med uppgifter ur födelse- och dopböcker, lysnings- och vigselböcker samt död- och begravningsböcker från Skåne, Blekinge och Halland fram t.o.m. 1895. Projektet startade 1997 och drivs av Landsarkivet i Lund med hjälp av släktforskarorganisationer i södra Sverige. Förteckning över hittills registrerat material finns att tillgå på webbplatsen. Hit hör också projektet Sveriges skeppslistor som går ut på att digitalisera alla svenska skeppslistor 1837-1939.

Demografiska databasen - Umeå universitet (DDB)
Särskild enhet vid Umeå universitet som arbetar med att producera och tillgängliggöra befolkningsdatabaser med historisk information för i första hand den akademiska forskningen. Databasinformationen bygger på uppgifter i 1800-talets kyrkböcker och hittills har huvudsakligen material från Skellefteå- Sundsvalls- och Linköpingsregionen registrerats. Vissa delar av materialet är sökbara via Indiko, men sökningen är avgiftsbelagd

Genline - släktforskning i original via Internet
Företaget Genline AB står bakom detta projekt vars mål är skanna in alla sidor i de svenska kyrkböckerna och bevara bilderna i en gemensam databas, som är sökbar och tillgänglig via Internet. Hittills har man slutfört arbetet med kyrkböckerna för Blekinge län, Göteborgs & Bohus län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kristianstads län, Kronobergs län, Malmöhus län, Värmlands län samt Östergötlands län. Arbetet med övriga län pågår. Avgiftsbelagd!

Kyrkböcker på Internet
Sveriges släktforskarförbund står bakom denna sammanställning över vilka kyrkböcker som finns på Internet, antingen som avskrifter eller i form av register. Kyrkböckerna kan vara tillgängliga på olika sätt, som HTML-sidor, sökbara databaser eller nedladdningsbara filer. Sammanställningen är uppställd efter landskap och socken och ger en bra överblick över vad som finns tillgängligt på nätet. 

Nationell Arkivdatabas (NAD)
Sökbar databas som innehåller uppgifter om arkivmaterial i Riksarkivet, Krigsarkivet samt Landsarkiven, SVAR:s förteckning över mikrofilmade arkiv (med beställningsmöjlighet) samt en topografisk hjälpdatabas med uppgifter om administrativa gränser från 1600-talet till i dag.

Register-Sök
Sökbar databas över alla personregister (f.n. nästan 7000) till kyrkböcker som Sveriges Släktforskarförbund känner till. Man kan söka via socken och få uppgift om vilka personregister som finns samt var de finns.

Svensk lokalhistorisk databas
Kulturarvsprojekt som har till syfte att digitalisera samtliga svenska kommunal- och sockenstämmoprotokoll och göra dessa tillgängliga via Internet. Hittills har man slutfört Hallands län, delar av Kalmar län samt börjat med Jönköpings län. Man kan söka via socken/kommun eller med hjälp av fritextsökning.

Tabellverket på nätet
Demografiska databasen i Umeå (DDB) står bakom denna fritt tillgängliga och sökbara databas med befolkningsstatistik ner på församlingsnivå för hela riket gällande åren 1749-1859. Sökning görs på geografiskt område, årtal och typ av formulär.

Adelssläkter bosatta i Sverige
Alfabetisk förteckning över i Sverige bosatta adelssläkter med kort presentation av släkten samt en färgbild av släktvapnet, sammanställt av Genealogiska samfundet Adelpi.

Bibliotek.se
Kungliga biblioteket och Bibliotekstjänst AB står bakom detta samarbetsprojekt som erbjuder gratis samsökning i svenska offentligt finansierade biblioteks samlingar av böcker, kartor, skivor, musiktryck, videokassetter, ljudböcker, talböcker, punktskriftsböcker, tidningar, tidskrifter m.m.

Forskarkatalogen
Nättidningen Rötters egen släktforskarförteckning, där släkt- och hembygdsforskare kan registrera sig och berätta om sin egen forskning. Man kan sedan söka alfabetiskt på efternamn om man vill kontakta någon och utbyta erfarenheter. 

Gravsten-Sök
Sveriges släktforskarförbund har sedan 1979 ägnat sig åt att inventera de svenska gravstenarna. Materialet finns nu tillgängligt via denna sökbara databas med uppgifter om drygt 46.000 gravstenar, de flesta resta före år 1900. Man kan söka på efternamn, yrke och ort eller blädd
ra igenom materialet län för län.

Kartsök och ortnamn
Lantmäteriet, som är den svenska ortnamnsmyndigheten, erbjuder på sin webbplats bl.a. gratis sökning i ortnamnsdatabasen med mer än 700.000 ortnamn. Man kan här dels få fram korrekt stavning av ett ortnamn men även se var den sökta platsen ligger antingen på Sverigekartan, översiktskartan, vägkartan eller terrängkartan.

LIBRIS
De svenska forsknings- och specialbibliotekens gemensamma databas, där det är möjligt att gratis söka bland 5 miljoner böcker, tidskrifter m.m. och få uppgift om vilka bibliotek som har materialet i sina samlingar. Under LIBRIS ligger dessutom flera specialdatabaser, som förtecknar litteratur inom olika specialområden som svensk historia, svensk folkbildning, svenskamerikanska frågor m.fl.

Litteratur-Sök
Sökbar databas över böcker, artiklar, CD-skivor och webbplatser inom ämnena släkt-, person- och lokalhistoria. Alla titlar är beskrivna och/eller recenserade samt försedda med ämnesord. Sveriges släktforskarförbund står bakom databasen men alla är välkomna att bidra med tips.

Socken-Sök
Sveriges Släktforskarförbund står bakom denna databas med uppgifter om de svenska socknarna, både existerande och sådana som upphört sedan mitten av 1600-talet. Man kan få fram var en viss socken är belägen, vilka socknar som ingår i en viss kommun, socknar och kommuner i visst län eller landskap samt var socknens originalkyrkböcker förvaras.

Sveriges församlingar genom tiderna
Online-version av boken Sveriges församlingar genom tiderna, utgiven av Riksskatteverket 1989. Boken redovisar alla nuvarande och tidigare församlingar i Sverige från äldsta tid fram till 1989. Man kan söka alfabetiskt eller kommunvis och bl.a. få uppgift om när kyrkböckerna börjar. 

Arkiv pil_upp"

Riksarkivet
Sveriges nationalarkiv som förvarar det centrala statliga arkivmaterialet och har högsta överinseende över landets offentliga arkivväsende. På riksarkivet finns en mängd handlingar, allt från medeltida pergamentsbrev till riksdagens protokoll, samt ett mycket stort antal enskilda arkiv från företag, föreningar och privatpersoner.

Krigsarkivet
Den enhet inom Riksarkivet som tar emot och vårdar svenska försvarets handlingar från Gustav Vasas tid fram till i dag. Här finns t.ex. generalmönsterrullor och soldatkontrakt samt diverse uppgifter om gångna tiders militärer, såväl meniga som officerare. Arkivet har även en omfattande kart- och ritningssamling, som jämte Lantmäteriverkets, tillhör landets viktigaste.

Svensk arkivinformation
SVAR är en enhet inom Riksarkivet med uppgift att i form av mikrokort
tillhandahålla de gamla svenska kyrkböckerna (före 1895) samt diverse andra handlingar såsom militära rullor, domstolsarkiv, skattelängder, skråhandlingar, emigrantregister m.m. De ca 2 miljonerna mikrokort hos SVAR är sökbara via Nationella arkivdatabasen (NAD) och kan köpas, lånas eller eller studeras på plats i Ramsele.

Arkion
Organisatoriskt en enhet inom Riksarkivet med syfte att vara en utvecklingsresurs och driva olika digitaliseringsprojekt av vikt för skola och forskning. Hittills har man bl.a. helt slutfört dataregistreringen av folkräkningen 1890, Folk 1890, och är i full gång med att registrera folkräkningen 1900.

Landsarkivet i Göteborg
Arkivmyndighet för regionala och lokala statliga myndigheter i tidigare Göteborg och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län, numera Västra Götalands län.

Landsarkivet i Härnösand
Arkivmyndighet för regionala och lokala statliga myndigheter i Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Landsarkivet i Lund
Arkivmyndighet för regionala och lokala statliga myndigheter och institutioner inom Skånes (med undantag för Malmö kommun), Hallands och Blekinges län.

Landsarkivet i Uppsala
Arkivmyndighet för regionala och lokala statliga myndigheter inom Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län.

Landsarkivet i Vadstena
Arkivmyndighet för regionala och lokala statliga myndigheter i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län.

Landsarkivet i Visby
Arkivmyndighet för regionala och lokala statliga myndigheter inom Gotlands län.

Landsarkivet i Östersund
Arkivmyndighet för regionala och lokala statliga myndigheter inom Jämtlands län.

Malmö stadsarkiv
Arkivmyndighet för kommunala myndigheter samt statliga myndigheter, vars huvudsakliga verksamhetsområde avser Malmö. 

Regionarkivet i Göteborg
Arkivdepå för myndigheter, bolag och stiftelser tillhörande dels Västra Götalands regionen (i Göteborgsområdet), dels Göteborgs stad. Dessutom tar arkivet emot handlingar från föreningar och folkrörelser med verksamhet i Göteborg.

Stockholms stadsarkiv
Arkivmyndighet för Stockholms kommun samt landsarkiv för regionala
och lokala statliga myndigheter inom Stockholms län. 

Värmlandsarkiv i Karlstad
Arkivmyndighet för regionala och lokala statliga myndigheter i Värmlands län. Här finns även Nycklar till brukssamhället, ett projekt som med hjälp av arkivmaterial från Borgviks järnbruk berättar den värmländska järnbrukshistorien.

Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI)
SOFI är en statlig myndighet som har till uppgift att samla in, bevara, bearbeta och sprida kunskap om det "osynliga" kulturarvet: dialekter, folkminnen, folkmusik, ortnamn och personnamn. I SOFI ingår 6 arkivenheter på skilda platser i landet, var och en med ett regionalt och/eller ämnesmässigt ansvarsområde. I Uppsala finns Dialektavdelningen (DA),
Folkminnesavdelningen (FA) och Namnavdelningen (NA), som bl.a. innefattar det tidigare Ortnamnsarkivet i Uppsala. SOFI driver projekten Ordbok över Sveriges dialekter (OSD), Sveriges medeltida personnamn, där A - F finns tillgängligt via nätet samt Nordiskt runnamnslexikon. Namnavdelningen ansvarar för publiceringen av serien Sveriges ortnamn (SO) samt datoriseringen av arkivets ortnamnssamlingar i Svensk ortnamnsdatabas (SODA). 

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL)
Arkivenhet under SOFI, som har till uppgift att samla in, bevara, bearbeta och ge ut material om ortnamnen i Skåne samt om dialekterna i Skåne, Halland, Småland, Blekinge och på Öland. Arkivet ger bl.a. ut serien Skånes ortnamn. Söksystem för sökning i DAL:s olika register via Internet är under uppbyggnad.

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG)
Arkivenhet under SOFI, som har till uppgift att samla in, bevara, bearbeta och ge ut material om dels ortnamn och folkminnen i Göteborgs och Bohus län, dels dialekter i Göteborgs och Bohus län samt södra Dalsland. Arkivet publicerar bl.a. serien Ortnamnen i Göteborgs och Bohuslän. Söksystem för sökning i DAG:s folkminnesregister via Internet är under uppbyggnad. 

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM)
Arkivenhet under SOFI, som har till uppgift att samla in, bevara, bearbeta och ge ut material om dialekter, ortnamn, folklig kultur och lokalhistoria, från i första hand Västerbottens och Norrbottens län. Arkivet ger ut flera olika skriftserier. Arkivets samlingar är delvis sökbara via den digitaliserade registerkatalogen på Internet.

Svenskt visarkiv (SVA)
SVA ingår numera i den statliga myndigheten Statens musiksamlingar och har till uppgift att samla in, bevara, bearbeta och utge material som rör instrumental folkmusik, folklig vissång och vissång överhuvudtaget i äldre tider samt svensk jazzhistoria.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB)
ARAB bildades 1902 och fungerar som arkiv, bibliotek och historisk forskningsinstitution för den samlade svenska arbetarrörelsen.

Statens ljud- och bildarkiv (SLBA)
Sveriges nationalarkiv för inspelat ljud och rörliga bilder: radio, TV, film, video, grammofonskivor, CD, ljudkassetter, multimedia m.m. SLBA tillhandahåller bl.a. sökbara databaser över skivor, filmer och videoinspelningar från de senaste åren.

Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA)
ATA fungerar som ett centralt arkiv för Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museum och Kungliga Myntkabinettet. Här finns den s.k. topografiska serien, landskapsvis ordnade handlingar med uppgifter om fornlämningar, arkeologiska fynd, kyrkobyggnader och andra märkligare byggnader samt stora ritnings- och fotografisamlingar.

Forskningsarkivet vid Umeå universitet
Forskningsarkivet är en avdelning inom universitetsbiblioteket och har hand om universitetsbibliotekets handskriftssamling och arkivmaterial från framför allt Norrland samt ansvarar för arkivförsörjningen till utbildningen och forskningen. Arkivet tillhandahåller gratis Anno 1890 gällande Västerbottens, Norrbottens, Jämtlands, Västernorrlands och Värmlands län.

Myndigheter/Organisationer pil_upp"

Arkivet för folkets historia
Förening för historisk forskning med uppgift att undersöka produktionen, folkets levnadsförhållanden och kampen mot förtryckare samt att sprida kunskap om folkets historia. Man ger också ut årsboken Folkets historia.

Centrum för lokalhistoria
Centrum för lokalhistoria vid Linköpings universitet inrättades i mars 1988 och har till uppgift att stödja och utveckla lokalhistorisk forskning och utbildning. Man håller på att  bygga upp flera sökbara databaser på Internet, huvudsakligen med material från Linköping med omnejd samt Östergötland.

Historiska museet
Sveriges arkeologiska ansvarsmuseum med samlingar från svensk stenålder fram till 1500-talets mitt. Samlingarna utgörs främst av arkeologiska föremål och kyrklig konst och omfattar tiotals miljoner föremål. Man tillhandahåller flera sökbara databaser online, bl.a. Översiktsdatabasen, museets katalog över sina drygt 30.000 inventerade föremål, Fornbild, sökbart register över bilder på museets föremål, Medeltidens bildvärld, databas med fotografier av medeltida kyrklig konst samt Nomina med härledningar av svenska förnamn. Dessutom projektet Historiska världar, som museet driver tillsammans med Sverok och som syftar till att ge en helhetsbild av vikingatiden och medeltiden. Svenska.

Immigrant-Institutet
En ideell organisation vars huvudsyfte är att fungera som informations-, forsknings- och dokumentationscentrum för invandrar- och flyktingfrågor. Arkivet samlar in och bevarar material producerat av invandrare och invandrarorganisationer. Biblioteket har Skandinaviens största samling av litteratur om migration ur alla aspekter, dock huvudsakligen om Sverige som invandrarland.

Kungliga biblioteket
KB är Sveriges nationalbibliotek och har som sin främsta uppgift att samla, bevara, beskriva och tillhandahålla allt svenskt tryck, och vissa elektroniska publikationer, så fullständigt som möjligt. KB har också äldre samlingar av utländska böcker, handskrifter, tidningar, tidskrifter, kartor, bilder m.m. Information om beståndet är delvis tillgängligt online via söksystemet Regina.

Lantmäteriet
Central förvaltningsmyndighet som ansvarar för Sveriges fastighetsregister och all fastighetsinformation, som också delvis kan sökas och köpas via FastighetSök. Lantmäteriet har dessutom ansvar för insamling, uppbyggnad, förvaltning och leverans av Geografiska Sverigedata, som tillhandahålls i form av kartor, flygbilder och/eller kundanpassade databaser. Kartor kan sökas och köpas via Kartbutiken online eller specialbeställas via print-on-demand-funktionen Din karta.

Nordiska Muséet
Kulturhistoriskt ansvarsmuseum som samlar på föremål, bilder och kunskap som berättar om liv och arbete i Sverige från 1520 fram till våra dagar. Arkivet innehåller ca 4.500 hyllmeter handlingar, där man kan studera hur vanliga människor levt, tänkt och känt. Biblioteket har ca 250.000 böcker och tidskrifter, som fr.o.m. 1986 är registrerade i Libris. Bildarkivet omfattar ca 4 miljoner fotografier från 1840-talets dageurreotyper till vår tids reportagebilder. Arkivbilderna kan mot kostnad lånas och användas enligt särskilda villkor.

Riddarhuset
På Riddarhuset finns bl.a. en stor genealogisk avdelning, som omfattar arkiv, bibliotek samt stamtavlor och genealogier för de adliga ätterna. Förteckning över samtliga på Riddarhuset introducerade adelsätter samt en sökbar ätte- och vapendatabas finns tillgänglig online.

Riksantikvarieämbetet
RAÄ är landets centrala instans för frågor rörande kulturmiljövården och verkar för att vårt kulturarv ska bevaras, berikas och brukas. Förutom olika register med information om fornminnen och byggnader, tillhandahåller de via nätet den sökbara databasen Kulturmiljöbild, som innehåller ca 40.000  digitaliserade bilder av fornminnen, byggnader och andra kulturmiljöer från hela Sverige från slutet av 1800-talet och framåt samt Kulturmiljövårdens bebyggelseregister med sökbara uppgifter om Sveriges bebyggelse.

Riksdagen
Riksdagens bibliotek är ett av Sveriges största samhällsvetenskapliga och juridiska bibliotek och är sökbart via söksystemet Hermes. Riksdagens arkiv bevarar, tillhandahåller och ställer ut arkivhandlingar från riksdagen, dess enheter och organ.

Släktforskarnas hus
Släktforskarnas hus i Leksand är en ideell förening som, mot betalning, erbjuder forskarplats och tillgång till de mikrofilmade kyrkböckerna för hela Sverige. Mot särskild avgift kan man få hjälp att komma igång med sin forskning och de utför också ren uppdragsforskning.

Statistiska centralbyrån
SCB har bevaknings- och samordningsansvar för hela den officiella svenska statistiken, även om delar numera ligger på andra myndigheter. SCB:s bibliotek har Sveriges största samling av statistiska resultatrapporter, i tryckt och elektronisk form, och SCB:s arkiv förvarar bl.a. underlaget till den publicerade statistiken fr.o.m. 1860.

Svenska Emigrantinstitutet
Nationellt arkiv- och forskningscentrum kring den svenska emigrationen, främst den stora folkutvandringen till Nordamerika men även emigrationen till Australien, Sydamerika, Danmark, Tyskland och andra länder. Arkivet har bl.a. en stor samling kring svenskar i Nordamerika och biblioteket har landets största boksamling i ämnet svensk emigration och svenskar i utlandet.

Svenska kyrkan
Förutom information om organisation och verksamhet, finns här länkar till stift och församlingar samt en adress- och telefonkatalog.

Bibliotek i Sverige
Kategoriindelad förteckning över svenska bibliotek på Internet, sammanställd av Nikos Markovitz, IT-kompetens.

Museer i Sverige
Alfabetisk förteckning över svenska museer på Internet, sammanställd av Eva Stengård, Naturhistoriska riksmuseet. 

Föreningar

pil_upp"

Sveriges Släktforskarförbund
Rikstäckande organisation, bildad 1986, som består av ca 150 regionala och lokala släktforskarföreningar med tillsammans över 50.000 medlemmar. Förbundet ger ut Släktforskarnas årsbok, medlemstidskriften Släkthistoriskt Forum, skriftserien Svenska Antavlor, skriftserien Släkten, den vetenskapliga rapportserien Acta Genealogica samt online-tidningen Rötter.

Medlemsföreningar i Sveriges Släktforskarförbund
Adress- och länkförteckning över de regionala och lokala släktforskarföreningar som är medlemmar i Sveriges Släktforskarförbund, för närvarande 147 stycken. Föreningarna räknas upp landskapsvis, från söder till norr.

Föreningen DIS
Föreningen för datorhjälp i släktforskningen, en ideell förening som vill erbjuda sina medlemmar moderna verktyg och metoder för släktforskning. Föreningen, som grundades 1980, har i dag sex regionföreningar och drygt 15.000 medlemmar och ger bl.a. ut medlemstidskriften Diskulogen med släktforskarnytt.

Föreningen för Smedsläktsforskning
Ideell förening, grundad 1994, som specialiserat sig på släktforskning i smedsläkter. Föreningen har startat en databas för registrering av smedsläkter och tillhandahåller en förteckning över kända smedsläkter online. Man ger även ut skriftserien Svenska smedsläkter samt medlemsbladet Smedsrötter.

Föreningen Släktdata
Ideell förening för släkt- och datorintresserade. Föreningen bildades 1989 och verkar för att sprida kunskap om datorernas användning inom släktforskningen samt stöder alla typer av registrering på datamedier. Man ger även ut Tidningen Släktdata.

Genealogiska föreningen
Riksförening för släktforskning, som grundades 1933, och som förvaltar samlingarna i släktforskarnas arkiv ger ut Släkt och hävd. Olika register, bl.a. Släktnamnsregistret, finns tillgängliga via nätet.

G-gruppen - genealogi över Östersjön
Förening som arbetar för att skapa kontakter över Östersjön till ömsesidig nytta för släktforskare i skilda länder. På webbsidorna finns bl.a. information om hur man släktforskar i Tyskland och i tyska arkiv. Dessutom finns en diskussionslista.

Heraldiska Samfundet
Samfundet, som bildades 1992, är tänkt att fungera som en akademi för den heraldiska vetenskapen och angränsande historiska hjälpvetenskaper. Man ger även ut medlemsskriften Sköldebrevet.

Judiska släktforskningsföreningen i Sverige
Ideell förening, grundad 1997, som vill främja intresset för judisk släktforskning och sprida kunskap om lämpliga källor, litteratur och metoder. 

Nätföreningen Oberoende Genealoger (NOG)
Ideell förening för främjande av släkt- och hembygdsforskning, som bildades sommaren 2000 som ett alternativ till Sveriges Släktforskarförbund. Föreningen bedriver all verksamhet via Internet genom diskussionsforum och nättidningen Nog nu.

Personhistoriska Samfundet
Vetenskaplig förening som grundades redan 1876 under namnet Svenska autografsällskapet men bytte till det nuvarande namnet 1905. Samfundet har till syfte att väcka och underhålla intresset för person- och släkthistoria i Sverige och ger även ut Personhistorisk tidskrift.

Svenska Arkivsamfundet
Intresseförening för alla som är intresserade av arkiv och arkivfrågor. Samfundet vill verka för "arkivvårdens utveckling, teoretiskt och praktiskt" och anordnar bl.a. arkivdagar kring olika teman samt ger ut tidskriften Arkiv, samhälle och forskning två gånger per år.

Sällskapet Vallonättlingar
Förening för alla med rötter i valloninvandringen till Sverige för över trehundra år sedan eller med intresse för detta område av andra orsaker. Sällskapet, som bildades 1938, har drygt 1000 medlemmar och ger bl.a. ut medlemstidningen Vallonättlingen.pil_upp"

Tidskrifter

Arkiv, samhälle och forskning
Svenska arkivsamfundets tidskrift, som utkommer med två nummer per år. Här finns endast kortfattad information om tidskriftens innehåll.

Diskulogen med släktforskarnytt
Föreningen DIS medlemsblad, som utkommer 4 ggr/år, och där man försöker spegla olika aspekter på datorhjälp i släktforskningen. Index till alla tidigare årgångar samt huvuddelen av de senaste numren finns tillgängliga online.

Glimten - nättidning för genealogi
Online-tidskrift som ges ut av Bertil Magnusson i Partille. Tyngdpunkten ligger på register, registerteknik och registerinformation men den innehåller också artiklar och efterlysningar samt fungerar som ett debattforum.

Nättidningen Rötter - för dig som släktforskar
Världens enda dagstidning online för släktforskare, dessutom en mycket omfattande sådan. Den ges ut av Sveriges Släktforskarförbund och vänder sig både till nybörjare och erfarna släktforskare. Innehåller mycket information om arkiv, olika typer av källor, litteratur, tips och goda råd (t.ex. om hur man forskar i andra länder), forum för forskarkontakter samt länkar vidare.

Nättidningen Svensk Historia
Nättidningen Svensk Historia är en nyhetstidning om svensk historia. Den innehåller nyheter, aktuell forskning, ny litteratur, museiutställningar och debatt samt en stor samling historiska länkar. Tidningen uppdateras 4-5 gånger i veckan.

Personhistorisk tidskrift
Personhistoriska samfundets tidskrift, som årligen utkommer med 2 nr om vardera ca 50-100 sidor. Här finns endast kortfattad information om tidskriftens innehåll.

Släkthistoriskt Forum
Tidskrift som startades 1977 som Genealogisk Ungdoms Tidskrift (GUT) och bytte till sitt nuvarande namn 1982. Tidskriften utges numera 5 ggr/år av Sveriges släktforskarförbund.och innehåller nyheter, råd och tips, diskussioner m.m. Här finns en utförlig presentation av tidskriften samt ett urval artiklar från de senaste åren tillgängliga online.

Vallonättlingen
Sällskapet Vallonättlingars medlemtidning, som utkommer 4 ggr/år. Här finns endast innehållsförteckningar för de senaste numren.


CD-ROM-skivor

pil_upp"

CD-Emigranten
Databas på cd-romskivor, där man snabbt och lätt kan söka uppgifter om personer som utvandrat från Sverige. Svenska Emigrantinstitutet i Växjö, Emigrantregistret i Karlstad och projektet Göteborgs-Emigranten i Göteborg står för utgivningen. Information om innehåll, användning, pris m.m. samt beställningsmöjlighet.

Svenska ortnamn
Sveriges släktforskarförbund har publicerat denna cd-romskiva uppgifter om över 400.000 orter i Sverige: gårdar, byar, socknar, samhällen, städer, men också sjöar, vattendrag, berg och fyrplatser. Uppgifterna är hämtade ur databaser på Lantmäteriverket. Information om innehåll, användning, pris samt beställningsmöjlighet.

Svenskt biografiskt lexikon
SBL började publiceras 1917, har hittills utkommit med 31 band och beräknas vara slutfört omkring år 2015. SBL finns nu även tillgängligt på en cd-romskiva, som bl.a. ger möjlighet till fritextsökningar på t.ex. namn, yrke etc. Information om innehåll, användning, pris m.m. samt beställningsmöjlighet.

Sveriges dödbok 1950-1999
Sveriges släktforskarförbund har publicerat denna cd-romskiva, som innehåller uppgifter om alla de drygt 4,2 miljoner personer som avlidit i Sverige mellan åren 1950 och 1999. Information om skivans innehåll, program, pris m.m. samt beställningsmöjlighet.Dataprogram

pil_upp"

Anarkiv

Andata

Brother´s Keeper

Disgen

GeneWeb

Holger

Min släkt

Reunion

Norden

pil_upp"

Danmark | Norge | Finland | Island

Följande avsnitt om släktforskning i de nordiska länderna är inte på något sätt uttömmande, men ger förhoppningsvis tips på några ställen där det är lämpligt att börja sina efterforskningar.

Danmark pil_upp"

Startpunkter

Over Øresund - Över Öresund
Samarbetsprojekt mellan några danska och svenska arkiv avsett att göra det lättare att släktforska tvärs över Öresund. För svenskar finns här allmän information om hur man kan släktforska i Danmark, de viktigaste källorna, ordbok med vanligt förekommande ord samt gamla foton och kartor. För danskar finns motsvarande information om svenska förhållanden.

På sporet af slaegten
Webbplats utarbetat av Landsarkivet för Själland, Lolland-Falster och Bornholm i samarbete med DR-Undervisning i syfte att erbjuda nybörjare inom släktforskning en bra introduktion med tips och information om hur man startar sin forskning, vilka olika typer av källor och arkiv det finns, tideräkningen, hur man läser gammal skrift m.m.

Databaser/Register

pil_upp"

Bibliotek.dk
Det samlade danska biblioteksväsendets gemensamma databas, där det är möjligt att söka böcker, tidskrifter m.m. och få uppgift om huruvida materialet finns på något danskt bibliotek.

Danmarks Nationale Privatarkivdatabase (DANPA)
Sökbar landstäckande databas över de drygt 100.000 privatarkiv, som bevaras i Statens Arkiver, lokalarkiv, Det Kongelige Bibliotek samt i olika specialsamlingar.

Dansk Demografisk Database
DDD är resultatet av ett samarbete mellan Dansk Data Arkiv, Dansk Udvandrer Arkiv och Statens Arkivers filmningscenter samt stöds av Kulturnet Danmark. Syftet är att göra det möjligt att via Internet söka direkt i de danska folkräkningarna 1787-1916, i vissa invandrarhistoriska databaser samt i utvandrararkivet 1868-1908.

Stednavne-database
En privatperson har ställt samman denna ortnamnsdatabas, där man kan söka bland drygt 62.000 danska ortnamn och få uppgift om vilken socken, kommun, amt och härad en viss ort tillhör. Här finns även kartor och översiktliga förteckningar. 

Arkiv

pil_upp"

Statens Arkiver
Utförlig information om danska arkivförhållanden och hänvisningar till de olika delarna av det statliga arkivväsendet, som omfattar nedanstående sju institutioner. Dessa har till uppgift att insamla, bevara och tillhandahålla dokument från den statliga administrationen samt från privata personer och institutioner. Via Arkivalieronline finns tillgång till delar av det danska kyrkboks- och folkräkningsmaterialet.

Rigsarkivet
Arkiv för de centrala statliga myndigheterna, t.ex. ministerierna och försvaret, men tar även hand om arkiv från privata organisationer och enskilda personer.

Erhvervsarkivet
Arkiv för näringsverksamheter och näringslivsorganisationer samt från personer med anknytning till det ekonomiska livet i Danmark.

Dansk Data Arkiv (DDA)
Rikstäckande databank som bevarar och förmedlar data och dokumentation, speciellt inom områdena historia, samhällsvetenskap och hälsovård, till forskare och studerande i Danmark och utlandet.

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm
Landsarkivet for Fyn
Landsarkivet for Sønderjylland
Landsarkivet for Nørrejylland

Dansk Folkemindesamling (DFS)
Statligt arkiv och bibliotek som förvaltar samlingar av text, ljud och bilder avsedda att belysa den danska folkliga kulturen: folktro, folklore, seder och bruk, folklig sång, dans och musik m.m.

Det Danske Udvandrerarkiv (DUA)
Arkiv som förvaltar den nationella samlingen av böcker och dokument om emigrationen från Danmark. Förutom en stor samling dokument finns nu en sökbar databas med data om nästan 400.000 danska emigranter från åren 1869-1908 fritt tillgänglig via nätet.

Statens Arkivers Filmningscenter
Centrum för framställning av säkerhetskopior av arkivalier i form av mikrofilm och mikrokort samt för alla former av kopiespridning. Möjlighet för lokalhistoriska arkiv och privatpersoner att köpa mikrofilm eller mikrokort. På försök erbjuder man f.n. sökning i vissa inscannade kyrkböcker via Internet.

Arkiver og forskningscentre
Kulturnet Danmarks förteckning över statliga arkiv och andra liknande institutioner.

Myndigheter/Organisationer

pil_upp

Danish Immigrant Museum
En ideell organisation står bakom detta museum ägnat de danska emigranterna och deras öden i Nordamerika.

Danmarks Statistik
Myndighet med centralt ansvar för insamlande, bearbetning och offentliggörande av statistiska upplysningar rörande Danmark.

Folkekirken
Förutom allmän information om organisation och verksamhet finns här ett sökbart register över alla danska socknar med uppgift om stift samt länk till eventuell hemsida.

Immigrantmuseet
Institution som arbetar med dokumentation, forskning och utställningar kring invandringen till Danmark från 1500-talet fram till våra dagar. Man håller på att bygga upp databaser med uppgifter om immigrationen främst under 1800-talet.

Det Kongelige Bibliotek
Danmarks nationalbibliotek, som förutom allmän information om danskt biblioteksväsen, tillhandahåller flera online-kataloger och databaser.

Kort & Matrikelstyrelsen
Central myndighet som sysslar med insamling, behandling, bevarande och förmedling av geografisk information om Danmark. Tillhandahåller bl.a. en kartsökningsfunktion online.

Biblioteker
Kulturnet Danmarks förteckning över folk-, forsknings- och specialbibliotek.

Museer
Kulturnet Danmarks förteckning över statliga och andra muséer och liknande institutioner.

Genvejen til det offentlige Danmark
Samlingsplats som snabbt ger en överblick över det offentliga Danmark med beskrivningar, adresser, telefonnummer och länkar till olika myndigheter och organisationer.

Föreningar pil_upp"

DIS - Danmark
Förening som vill sprida kunskap om hur man kan utnyttja datorn när man sysslar med släkt-, person- och lokalhistoria. Föreningen ger ut tidskriften Slægt & Data, som innehåller artiklar både för nybörjare och mer erfarna.

Dansk Slægtsgårdsforening
Förening som arbetar för att de danska släktgårdarna ska kunna bevaras inom familjen. Föreningen ger ut tidskriften Slægtsgården samt förvaltar ett släktgårdsarkiv, som kan utnyttjas av släkt- och hembygdsforskare, och som man håller på att göra sökbart via Internet.

Samfundet for dansk genealogi & personalhistorie
Danmarks största släktforskarförening, grundad redan 1879, har som mål att främja forskning kring släkter och enskilda personer. Samfundet ger ut Personalhistorisk tidsskrift samt andra biografiska verk.

Sammenslutningen af slægtshistoriske foreninger (SSF)
Paraplyorganisation för släkthistoriska föreningar i Danmark med syfte att tillvarata deras intressen. SSF tillhandahåller bl.a. en förteckning över medlemsföreningarna, ger ut tidskriften Slaegten 2 gg/år samt temahäften och andra publikationer.

Tidskrifter

Hvem Forsker Hvadpil_upp"
HFH, som egentligen är en årsbok, ges ut i samarbete mellan Samfundet för dansk genealogi og personalhistorie, Sammenslutningen af slægtshistoriske foreninger och DIS-Danmark. Syftet är att möjliggöra kontakter mellan släkt- och hembygdsforskare inom näraliggande områden. Namn- och ortsregister för de senaste åren finns tillgängligt via Internet.

Personalhistorisk tidsskrift
Tidskrift som utges av Samfundet for dansk genealogi & personalhistorie med 2 nr/år. Kort allmän information om tidskriften, innehållsförteckning för alla årgångar samt några artiklar i fulltext.

Norge pil_upp"

Et www-basert kurs i slektsgransking
Introduktionskurs i släktforskning, med presentation av källor, hjälpmedel och metoder, sammanställd av Alf Christophersen. Uppdateras ej!

Slekt.no
Nyhetstjänst för alla norska släktforskare med senaste nytt om digitaliseringsprojekt, källor, dataprogram, litteratur m.m.

Databaser/Register

Dokumentasjonsprosjektet
Samarbetsprojekt mellan de humanistiska avdelningarna vid universiteten i Bergen, Oslo, Trondheim och Tromsø, som syftat till att utnyttja modern datateknik för att göra information som i dag finns spridd i olika samlingar, elektroniskt tillgänglig. Arbetet har resulterat i ett antal databaser inom bl.a. arkeologi, historia och etnografi.

Folketeljinga 1801
Sökbar och gratis tillgänglig databas som innehåller den norska folkräkningen 1801. Man kan välja att studera en viss kommun eller söka direkt i hela landet på personnamn, födelseår, yrke eller gårdsnamn. Även folkräkningarna 1865, 1875 och 1900 är tillgängliga för sökning på liknande sätt.

Nasjonalbibliotekets databasetjenester
Universitetsbibliotekets i Oslo förteckning över sökbara kataloger och databaser, t.ex. BIBSYS, de norska universitets-, högskole- och specialbibliotekens gemensamma databas, SAMBOK, där man kan söka i bokbeståndet hos 400 norska bibliotek, NORBOK, den norska nationalbibliografin m.fl.

Norske Gaardnavne
Sökbar online-version av band 1-17 av O. Ryghs serie Norske Gaardnavne (totalt 18 band), som omfattar alla de norska fylkena utom Finnmark.

Registreringssentral for historiske data (RHD)
En nationell institution vid universitetet i Tromsø som har till syfte att dataregistrera historiskt källmaterial, huvudsakligen kyrkböcker och folkräkningar, och producera alfabetiska register i bokform. På webbplatsen finns förteckning över register tillgängliga för köp. RHD erbjuder dessutom direkt sökning i Gårdsmatrikkelen 1886, samsökning i folkräkningarna 1865, 1875 och 1900 samt viss sökning i registrerade kyrkböcker.

DIStreff
Databas som medlemmar i DIS-Norge byggt upp genom att skicka in sina släktregister. Man kan söka i databasen för att se om någon annan forskar inom samma område.

Arkiv

pil_upp"

Arkivverket
Riksarkivaren leder Arkivverket, som består av Riksarkivet, som bevarar arkiv från centrala statliga myndigheter, samt åtta statsarkiv, som bevarar arkiv från lokala och regionala statliga myndigheter. De olika arkiven tar också hand om arkiv från privata företag, organisationer och enskilda personer. Digitalarkivet, som är under uppbyggnad, erbjuder en gemensam ingång till dataregistrerat material i riksarkivet och statsarkiven.

Kulturnett.no: Arkiv
Nationell nätportal för det norska arkiv-, biblioteks- och museiväsendet med länkar till bl.a. alla norska arkivinstitutioner samt bibliotek och museer med arkivmaterial, förteckningar över kataloger och resurser tillgängliga via Internet, nyheter m.m.

Landslaget for lokal- og privatarkiv
Geografiskt uppställd förteckning, med länkar i förekommande fall, över norska institutioner som bevarar arkivmaterial.

Myndigheter/Organisationer

pil_upp"

Nasjonalbiblioteket
Det norska nationalbiblioteket består sedan den 1 januari 1999 av en avdelning i Oslo och en i Mo i Rana. Osloavdelningen har bl.a. ansvar för allt norskt tryck, pliktleveranser och nationalbibliografi samt ett stort antal specialsamlingar. Här finns också ingångar till olika databaser, där det är möjligt att söka böcker, tidskrifter, artiklar, noter m.m. Ranaavdelningen ansvarar bl.a. för depåbiblioteket och de audiovisuella samlingarna men satsar också mycket på att utveckla IT och fungerar som ett nationellt kompetens- och servicecentrum inom detta område.

Den norske kirke
Information om norska kyrkans historia, organisation och verksamhet samt möjlighet att söka en viss församling.

Norwegian Emigrant Museum
Norskt utvandrarmuseum ägnat åt, i första hand emigrationen från Norge, men även immigrationen och emigranternas återvändande.

Det norske utvandrersenteret
Forsknings- och dokumentationscentrum för norsk emigrationshistoria. Förutom ett välförsett arkiv och bibliotek erbjuder man, mot avgift, kvalificerad hjälp till den som söker sina norska rötter.

Statens kartverk
Norges nationella institution när det gäller framställning och utbud av kartor och annan geografisk information.

Statistisk sentralbyrå
Norges centrala institution för insamling, bearbetning och förmedling av statistik. Man tillhandahåller bl.a. ett alfabetiskt ingångsregister samt möjlighet att söka viss statistik.

Adressekatalog for norske bibliotek
Nasjonalbiblioteket i Oslo ansvarar för denna sökbara databas med adresser till alla norska folkbibliotek, fackbibliotek, universitetsbibliotek, högskolebibliotek och skolbibliotek.

Kulturnett.no: Museum
Nationell nätportal för det norska arkiv-, biblioteks- och museiväsendet med länkar till bl.a. mer än 800 norska muséer, med länkar i förekommande fall.

Föreningar

pil_upp"

DIS - Norge
Förening vars syfte är att främja datorutnyttjande och registrering av olika källor inom släktforskningen. Föreningen ger ut medlemsbladet Slekt og Data samt tillhandahåller även en sida med goda råd och tips för nybörjare.

Norsk slektshistorisk forening
Norges äldsta släktforskarförening, grundad 1926 i syfte att främja släktforskningen i Norge. Föreningen ger ut Norsk slektshistorisk tidsskrift samt flera andra publikationer. 

Tidskrifterpil_upp"

Norsk slektshistorisk tidsskrift
Tidskrift som började ges ut av Norsk slektshistorisk forening redan 1927. Här finns innehållsförteckningar till alla årgångar, antingen kronologiskt eller alfabetiskt efter författare.

Slekt og Data
Medlemsblad från föreningen DIS - Norge som utkommer med 4 nr/år och som innehåller artiklar om släktforskning samt speciellt om databehandling i släktforskning. Ett litet urval artiklar finns utlagda för läsning på nätet.

Finland

pil_upp"

Släktforska i Finland
En utmärkt introduktion till släktforskning i Finland, sammanställd av Genealogiska Samfundet i Finland och Datateknik för Släktforskning rf. Information om arkiv och andra källor, organisationer, föreningar och användbara länkar.

Databaser/Register pil_upp"

Databas över stupade i de finska krigen 1939-1945
Finlands Krigsveteranförbund startade arbetet med denna databas, som nu administreras av Krigsarkivet i Helsingfors. Huvuddelen av de omkomna i Finlands krig 1939-45 är här sökbara på namn, födelse- eller dödstidpunkt eller kommun. Databasen är finskspråkig.

Historieböckerna
Genealogiska Samfundet i Finland håller på att mata in Finlands kyrkböcker, de s.k. "Svarta böckerna" dvs. födelse-, vigsel- och dödböcker samt flyttningslängder, i en databas som görs sökbar via Internet. Ännu är inte alla församlingar inlagda, men en första version av databasen finns tillgänglig för sökning.

SökSam
Sammanställd söktjänst för bibliotekskataloger och webbsidor i Svenskfinland. Här är det alltså möjligt att söka bl.a. böcker i ett stort antal finska bibliotek.

Arkiv pil_upp"

Arkivverket
Hit hör Riksarkivet, som är centralarkiv för hela landet och som leder arkivverkets verksamhet, förvaltning och utveckling samt landsarkiven, som fungerar som regionala centralarkiv samt forsknings- och utvecklingscentra. Den gemensamma uppgiften är att bevara handlingar som tillhör det nationella kulturarvet från gången tid till nutid och man har påbörjat arbetet med att upprätta en gemensam arkivdatabas.

Arkivverket - informationskällor för forskare
Förteckning över finska centralarkiv som samlar in handlingar gällande privatpersoner, företag och organisationer och ställer dem till forskningens förfogande. I arkiven finns handlingar, fotografier, kartor, ritningar, ljud- och bildmaterial samt facklitteratur av olika slag.

Myndigheter/Organisationer pil_upp"

Befolkningsregistercentralen
Central myndighet som styr och utvecklar registreringen, lagringen och utlämnandet av befolkningsdata. Befolkningsdatasystemet innehåller de officiella uppgifterna för hela landet om befolkning, byggnader, lägenheter, fastigheter, verksamhetslokaler m.m.

Forskningscentralen för de inhemska språken
Forskningscentralen har ett omfattande arkiv med samlingar av ortsnamn, efternamn och förnamn samt bedriver forskning, utarbetar ordböcker och ger rekommendationer och upplysningar.

Helsingfors universitetsbibliotek
Finlands nationalbibliotek presenterar här sina olika samlingar och bestånd av specialmaterial samt informerar om vilka tjänster man erbjuder. Universitetsbibliotekets humanistiska samling samt delar av andra samlingar går att söka i databasen HELKA.

Migrationsinstitutet
Stiftelse som grundades 1974 och har till uppgift att främja insamling, bevarande, forskning och publicering av material rörande migrationen inom Finland samt emigrationen från Finland till andra länder. Institutet har bl.a. inrättat ett emigrantregister, som delvis är sökbart online. 

Biblioteken.fi
Förteckningar över finska bibliotek, både folk-, forsknings- och specialbibliotek, med möjligheter att söka och samsöka i bibliotekskataloger samt ta del av andra biblioteks- och informationstjänster. 

Föreningarpil_upp"

Genealogiska Samfundet i Finland
Vetenskaplig förening med ca 5.900 medlemmar. Samfundet arbetar för att främja genealogisk och personhistorisk forskning samt att sprida kännedom om dess resultat, bl.a. genom att ge ut tidskriften Genos, en årsskrift och serien Skrifter.

Finlands släktforskarföreningar
Alfabetisk förteckning över Finlands lokala släktforskarföreningar (finskspråkiga, svenskspråkiga och tvåspråkiga) med länkar i förekommande fall.

Tidskrifter pil_upp"

Genos
Tidskrift som ges ut av Genealogiska Samfundet i Finland och som utkommer med 4 nr/år. Innehållsförteckningar finns tillgängliga online. 

Sukutieto och Datateknik för släktforskning
Tidskrift som ges ut av föreningen Datateknik för släktforskning rf. Ämnesindelad förteckning över alla artiklar från åren 1984-2001.

Island pil_upp"

Arkiv

National Archives of Iceland
Denna webbplats med vägledning tíll Islands nationalarkiv är under uppbyggnad och kommer så småningom att innehålla mer information och kataloger online. Även på danska och isländska.

Myndigheter/Organisationer pil_upp"

Emigration from Iceland to North America
Sidor ägnade den isländska emigrationen till Nordamerika, sammanställda av Halfdan Helgason. Här finns bl.a. början till en sökbar databas över de isländska emigranterna, information om de isländska utvandrarbygderna, om isländska namnformer, foton samt en del länkar till andra isländska resurser.

The Icelandic Emigration Center
En ideell organisation står bakom detta center ägnat den isländska emigrationen. Man arbetar för att främja kontakterna mellan Island och de isländska utvandrarnas ättlingar i USA och har bl.a. utställning och bibliotek.

The Icelandic Genealogy Society
Information om Islands genealogiska förening, dess stadgar, styrelse, publikationer m.m.

USA pil_upp"

Svensk-amerikanska resurser

The American Swedish Historical Museum
Det äldsta muséet i USA som uppmärksammar svenska och svensk-amerikanska insatser. Muséet ligger i Philadelphia, Pennsylvania och har en särskild "Geneaology Club".

The American Swedish Institute
Historiskt museum och kulturcentrum i Minneapolis, Minnesota, som grundades av svenskättlingen Swan Turnblad 1929 och som bl.a. har arkiv och bibliotek med material om den svenska immigrationen till Nordamerika, speciellt Minnesota.

Swedish Council of America
SCA grundades 1972 och fungerar som en slags paraplyorganisation för över 200 svensk-amerikanska föreningar eller sammanslutningar i USA. Syftet är att främja bevarandet av det svenska arvet i USA och man ger bl.a. ut böcker och en tidskrift.

Swenson Swedish Immigration Research Center
The Swenson Center vid Augustana College i Rock Island, Illinois, är en nationell arkiv- och forskningsinstitution ägnad dokumentation och forskning kring den svenska immigrationen till Nordamerika. 

Amerikanska resurser

pil_upp"

American Family Immigration History Center
Webbplats som, förutom bakgrund, statistik och exempel på levnadsöden, tillhandahåller en sökbar databas över de drygt 22 miljoner människor som anlände till USA via Ellis Island under åren 1892-1924. Sökningen är gratis men för att få tillgång till alla individuppgifter, krävs att man registrerar sig!

FamilySearch Internet Genealogy Service
Mormonkyrkans webbplats ger tillgång till flera olika databaser och innehåller uppgifter om över 400 miljoner personer. Databaserna bygger på material från 1500-talet och framåt och omfattar många länder, däribland naturligtvis Sverige. Inläggning i databaserna sker med hjälp av frivilliga insatser och alla uppgifter bör noggrant kontrolleras.

Find A Grave
Databas, uppbyggd via frivilliga registreringar, som innehåller uppgifter om var drygt 5,3 miljoner personer är begravda. Omfattar hittills endast amerikanska kyrkogårdar men ska  så småningom få en mer internationell inriktning. Sökbar på namn, födelseår, dödsår eller kyrkogård. Särskild avdelning där man kan söka kända personers gravplatser och även få fram biografiska upplysningar och dödsorsak samt ofta fotografier av personen och/eller gravplatsen i fråga.

National Archives and Records Administration
NARA kan sägas vara den amerikanska motsvarigheten till riksarkivet, krigsarkivet och landsarkiven sammantagna och är en bra startpunkt för den som ämnar släktforska i USA. Flera av NARA:s databaser finns tillgängliga för sökning online via AAD.

U.S. Census Bureau
Den amerikanska folkräkningsbyrån, där man bl.a. kan söka efter en speciell ort och få fram karta, invånarantal m.m. för orten i fråga.

The USGenWeb Census Project
Ambitiöst upplagt frivilligprojekt som syftar dels till att publicera avskrifter av de amerikanska folkräkningarna, dels till att försöka systematisera de släktforskarresurser som finns tillgängliga på Internet och att hjälpa släktforskare runt om i världen med gemensamma intressen att få kontakt med varandra.

Länksamlingar

Censuslinks
Sökbar geografiskt uppställd förteckning med nästan 8000 länkar till folkräkningar och pil_upp"folkräkningsresurser i hela världen. 

Cyndi´s List of Genealogy Sites on the Internet
Prisbelönt länksamling med över 235.000 länkar till olika resurser inom genealogi och närstående vetenskaper och som förtecknar i stort sett allt man kan tänka sig inom ämnesområdet.

The Genealogy Home Page
Steven Wood står bakom denna samling av släktforskarresurser, där man bl.a. finner länkar till handledningar, bibliotek, kartor, nyhetsgrupper, programvara, forskning mot betalning m.m.

UNESCO Archives Portal
Webbplats som samlar länkar till arkiv och arkivresurser i hela världen, geografiskt ordnade.

(C) Copyright: Kindabild 2008